Current members
PI


胡俊杰 J. Hu
Research Associates


伍艳芳 Y. Wu


颜冰 B. Yan
Students


贾烨 Y. Jia


兰兰 L. Lan


李凯莉 K. Li


吕蕊 R. Lv


缪翰驰 H. Miao


齐元博 Y. Qi


任杰 J. Ren


徐璐 L. Xu


许青 Q. Xu


张欢 H. Zhang


赵京华 J. Zhao


赵媛 Y. Zhao
Alumni

Xuewu Sui (2011), HMS

Shaoyu Lin (2012), MIT
Wenying Yu (2014), Institute of Hematology
Xin Bian (2014), Yale
Sha Sun (2015), Yale
Xiaoyu Hu (2015), UT Southwestern
Fuyun Wu (2015), Hubei University of Medicine
Juanming Shi (2015), Medtronic
Miao Zhang (2016), HMS
Yanpeng Zhang (2016), BerryGenomics
Jing Li (2017), ThermoFisher
Xinbo Wang (2017), Yale
Xia Li (2017), Yale
Yimeng Zhu (2017), Columbia
Xiaohui Li (2017), Technion
Xiaofang Huang (2018), Yale
Xin Zhou (2018), Helsinki
Xiangyang Guo (2018), Emory
Fang Chen (2018), Shanghai Jiao Tong University
Liling Niu (2019), Tianjin Medical University
Yu He (2019)
, CNIPA Tianjin